ნინო  შარაშენიძე

ნინო შარაშენიძე

ავტორი

ქართველი

ნინო შარაშენიძე - აკადემიური დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. არის ავტორი ოთხი მონოგრაფიისა და ასამდე სამეცნიერო ნაშრომისა ენათმეცნიერების მიმართულებით, „აკადემიური წერის“ სახელმძღვანელოს თანაავტორი  უმაღლესი სასწავლებლის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის, „დიოგენეს“ ქართული ენის გრამატიკის სასკოლო კურსის, აგრეთვე მეშვიდე, მერვე და მეათე კლასების ქართული ენის სახელმძღვანელოების ავტორი. ასევე არაქართველთათვის შექმნილი აქვს რამდენიმე სახელმძღვანელო და თვითმასწავლებელი.