როგორ ვწეროთ უკეთესად - უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტებისათვის

როგორ ვწეროთ უკეთესად - უფროსკლასელებისა და აბიტურიენტებისათვის

კონსულტანტი: მზექალა შანიძე.

„როგორ ვწეროთ უკეთესად“ პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებულია. მისი მიზანია, XI კლასის სტანდარტით გათვალისწინებული ენობრივი საკითხების აქცენტირებით დაეხმაროს მოსწავლეს წერითი მეტყველების სრულყოფაში.
მრავალფეროვანი სავარჯიშოები პუნქტუაციის, ფრაზეოლოგიზმების, სინონიმიის და სხვადასხვანაირი ენობრივი კონსტრუქციების უკეთ დაუფლებას შეუწყობს ხელს. კრებული შეიცავს წერით მეტყველებაში ოფიციალური და საქმიანი სტილის გამოყენების ნიმუშებს და თვითშემოწმების ტექსტებსაც.