წიგნების კატეგორიები

Facebook

 

წიგნები :: ხელოვნება

 • სათაური :    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 7
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 7 (სამუშაო რვეული)
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    3.5 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 8
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 9
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ხელოვნება 1-4
  ავტორები :    მაია მეხაშიშვილი ნინო მიქაბერიძე ნანა კუნჭულია ნინო ციციშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  ამ სახელმძღვანელოების ძლიერი მხარეებია კრეატიული მიდგომა სასწავლო პროცესისადმი, ასევე შინაარსობრივი გამართულობა და მეთოდური ინოვაციების სიუხვე. წიგნებში დაცულია ტექსტების, ილუსტრაციებისა და სავარჯიშო-დავალებების ოპტიმალური თანაფარდობა, რაც უზრუნველყოფს სასწავლო მიზნების მიღწევას, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივი სტანდარტით გათვალისწინებული ცოდნის შეძენას და სპეციფიკური უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
  სრულად
 • სათაური :    ხელოვნება 5-6
  ავტორები :    ნანა კუნჭულია მაია მეხაშიშვილი ნანა მიქაბერიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების პედაგოგთა აუდიტორია კარგად იცნობს ამ სერიის ავტორთა საბაზო საფეხურის სახელმძღვანელოებს. წარმოდგენილი კომპლექტები, მათი წინამორბედების მსგავსად, მაღალი პროფესიული დონით გამოირჩევა. მათი ძლიერი მხარეა შინაარსის თემატურ-ჟანრობრივი მრავალფეროვნება, სწავლების ინოვაციური მეთოდები, რაც მოზარდი თაობის ესთეტიკური ღირებულებების ჩამოყალიბებასა და ინტერესების სფეროს გაფართოებას ემსახურება.შესასაწავლი საკითხების ავთენტურობა, მისაწვდომობა, საინტერესო ტექსტური მასალა და სავარჯიშოები ორიენტირებულია სამიზნე ასაკობრივი ჯგუფის ინტერესებსა და შესაძლებლობებზე.
  სრულად